محسن سلیمانی سرپرست مؤسسه فرهنگی‌هنری صبا شد

بهمن نامورمطلق، رئیس فرهنگستان هنر، در حکمی، محسن سلیمانی را به سِمت سرپرست مؤسسه فرهنگی‌هنری صبا منصوب کرد.