مجمع عمومی انجمن موسیقی ایران برگزار شد

مجمع عمومی انجمن موسیقی ایران با حضور معاون هنری وزیر ارشاد، مدیر کل دفتر موسیقی، اعضای هیأت امنا، مدیر عامل، بازرس قانونی، اعضای کمیته حسابرسی و امور مجامع معاونت هنری و حسابرس مستقل دوشنبه ۳۱ خرداد برگزار شد.