انجمن دستیاران فیلمبردار سینما هیات مدیره خود را شناخت

هیات مدیره جدید انجمن دستیاران فیلمبردار سینما در حضور اکثر اعضا انتخاب شدند.