اعضای شورای راهبردی تئاتر معرفی شدند

با معرفی مدیرکل هنرهای نمایشی اعضای شورای راهبردی تئاتر مشخص شدند.