تیکدری‌نژاد: رشته اتصال آثار نمایشگاه «بالقلم» پیروی از وحدت وجود است

محمدحسین تیکدری‌نژاد گفت: هدف از ارائه این آثار در نمایشگاه «بالقلم» نمایش تجربه‌ها، یادها و استمرار در مسیر شناخت است.