در انتخابات نهمین دوره هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران

دکتر محمدرضا حقیقی رئیس انجمن روابط عمومی ایران شد

انتخابات هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره دوره نهم در تاریخ یکم بهمن ماه ۱۳۹۷ در محل دبیرخانه انجمن برگزار و رئیس، نایب رئیس، دبیر و خزانه‌دار انجمن روابط عمومی ایران انتخاب شدند.