محمدکاظم کاظمی مطرح کرد

وضعیت غیرطبیعی به شاعران کمک می‌کند

محمدکاظم کاظمی درحالی از وضعیت شعر در شرایط بحران می‌گوید که معتقد است وضعیت غیرطبیعی در جامعه از جهاتی می‌تواند به شاعران کمک کند.