تهیه کننده «بعد از رفتن»:

سینما به ورود افرادی با نگاه خاص نیازمند است

محمد بابایی تهیه کننده فیلم «بعد از رفتن» سینما همیشه تشنه نگاه تازه است و همیشه نیازمند افرادی است که بتوانند زاویه نگاهی خاص را وارد سینما بکنند.