گفت‌وگو با محمد قاسم‌زاده

کرونا چطور داستان می‌شود؟

محمد قاسم‌زاده این روزها را انزوای اجباری می‌داند که برای هر فردی یک خلوت پراضطراب است. او همچنین معتقد است کرونا باعث خلق آثار ادبی می‌شود، اما نویسنده‌ها نباید به سرعت سراغ آن بروند.