مدیر شبکه آموزش-مسعود احمدی افزادی-گفت :

مدرسه تلویزیونی در پی فراهم کردن امکان پرسش و پاسخ است

مدیر شبکه آموزش بهره‌مندی دانش‌آموزان مناطق محروم از دبیران و معلمان به اندازه و همپای شهرهای بزرگ که به مدد آموزش تلویزیونی محقق شد را اتفاقی بی‌نظیر در تاریخ آموزش و پرورش عنوان کرد.