کارنامه چهل سال نقاشی در «چهل شاهد» مرور می‌شود

«چهل شاهد» شنبه ۲۹ دی ماه به دیدار مرتضی گودرزی دیباج نقاش و پژوهشگر هنر می‌رود.