داستانی از مریم رازانی برای روزهای درخانه‌مانی

داستان‌ن مریم رازانی، در قالب پویش مشاهنر (همراهی با مردم در روزهای قرنطینه خانگی)