انتشار فراخوان مسابقه خاطره‌نویسی «قهرمان آشنای من»

فراخوان ‌مسابقه خاطره‌نویسی «قهرمان آشنای من» به‌منظور ثبت حماسه‌سازی جهادگران عرصه سلامت کشور در روزهای کرونایی منتشر شد.