ماجرای حزب رستاخیز و نام گذاری کاخ نیاوران در شبکه پنج

مجموعه مستند «تهران ۱۴»، در هشتمین قسمت خود به کاخ نیاوران، قصه نام گذاری این کاخ از دوره قاجار و داستان حزب رستاخیز، می پردازد.