با اعلام سازمان سینمایی؛

سه فیلم مستند و دو فیلم سینمایی پروانه ساخت گرفتند

شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت چند مستند و فیلم کوتاه شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی با ۲ فیلمنامه موافقت کردند.