مسعود خیام در حال نوشتن «تارطاخِ» خود

مسعود خیام از نوشتن خاطرات خود در این روزهای کرونایی با عنوان «تارطاخ» خبر داد.