برگزاری دوره مجازی «مشاوره کتابدار»

مدیرکل تامین منابع نهاد کتابخانه‌های عمومی از برگزاری اولین دوره‌ آموزش مجازی «مشاوره کتابدار» با همکاری اداره کل پژوهش نهاد خبر داد.