در جلسه شورای عالی سینما؛

مخبر: باید برای آینده و چشم انداز سینمای کشور ریل گذاری شود

معاون اول رئیس جمهور گفت: سیاستگذاری و ریل گذاری برای چشم انداز سینمای کشور از اهداف تشکیل شورای عالی سینما در دولت سیزدهم است.