مدیر عامل جدید خانه تئاتر انتخاب شد

مقصود نعیمی ذاکر به عنوان مدیرعامل جدید خانه تئاتر انتخاب شد.