پرونده ثبت جهانی زیلوی میبد روی میز ارزیابان یونسکو

پرونده ثبت جهانی میبد به عنوان «شهر جهانی زیلو» پنجم آبانماه مورد بررسی از سوی ارزیابان یونسکو قرار می‌گیرد.