مهدی فریمانی از نمایشگاه «این نستعلیق نیست» در گالری شکوه می‌گوید | رهایی در خط

مهدی فریمانی گفت: عقیده دارم خط نستعلیق توانمندی زیادی دارد و می‌توان کارهای جدید و متنوع با آن به وجود آورد.