برگزاری مرحلۀ دوم داوری جایزه آکادمی فیلم کوتاه ایران»

مرحلۀ دوم داوری «یازدهمین دوره جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران» برگزار شد.