میراث ملی فرانسه به کمک بیمارستان‌ها می‌آید

فرانسه قصد دارد برخی از اثاثیه تاریخی و ملی را برای کمک به بیمارستان‌های این کشور به فروش برساند.