«خلیج‌فارس» به روایت اسنادِ دو موزه همسایه

«موزه ملی ایران» و «کتابخانه و موزه ملی ملک» همزمان با روز ملی خلیج‌فارس با انتشار اسنادی از «خلیج‌فارس»، بر حقانیت این نام در این پهنه‌ی تاریخی تاکید کردند.