بدون خروج از منزل به نمایشگاه سوخته‌نگاری بروید!

نمایشگاهی از آثار سوخته‌نگاری امین سلطانخواه با عنوان «دل و آتش» در نگارخانه مجازی آفتاب برپاست.