آثار آویش خبره‌زاده در کاخ کرامول لندن به نمایش درآمد

نمایشگاه آثار آویش خبره‌زاده با عنوان «آیا کسی می‌تواند زمان را روایت کند؟» در Cromwell Palace برپاست.