گزارشی از نمایشگاه «تصویر در تصویر» و «رسم زیبا»

اسامی نمایشگاه نقاشی گروهی «تصویر در تصویر» در نگارخانه «معرفت» و نمایشگاه «رسم زیبا» در سه نگارخانه «اریک»، نگارخانه «وسمه» و نگارخانه «شرق» به شرح ذیل است: