مدیرکل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی:

ضرورت ساخت کتابخانه‌ای در شأن مردم شاهرود

شاهرود - مدیرکل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی گسترش کتابخانه‌ها را جزو برنامه‌های جدی این نهاد دانست و گفت: در خواست نماینده شاهرود پیرامون ساخت کتابخانه درخور شان مردم درست است.