نمایش "مرز" روی صحنه ی "نوفل لوشاتو"

نمایش «مرز» به کارگردانی امید اولیایی به نوفل لوشاتو رسید.