استاندار همدان:

دفتر نمایندگی سازمان جهانی گردشگری به همدان واگذار شد

‌استاندار همدان گفت: دفتر نمایندگی سازمان جهانی گردشگری به ایران داده شده که مقرر شد یک مدت در تهران پردازش و سپس به همدان واگذار شود.