به مناسبت روز جهانی هایکو

«دردانه هنر شرق» از گذشته تا امروز

هایکو یا به عقیده برخی «دردانه هنر شرق» که بیش از ۷۰ سال است به شعر فارسی نیز پا گذاشته، از زمان تولد تا نشرش در فضای امروز ادبیات فارسی دست‌خوش تغییراتی بوده که گاه انگار با ماهیت ظهورش در ...