جشنی مجازی برای هشتادمین سال‌روز تولد رادیو

جشن هشتادمین سال‌روز تولد رادیو در ایران در مراسمی به صورت مجازی برگزار می‌شود.