فراخوان همایش «چهل سال طراحی صنعتی» منتشر شد

همایش «چهل سال طراحی صنعتی» از سوی معاونت پژوهشی و هنری فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.