یادمانی برای هنرمندان درگذشته

نمایشگاه «اعضای جاوید فرهنگستان هنر» یادمانی است برای هنرمندانی که دیگر در میان ما نیستند.