داوران جشنواره نمایشنامه‌نویسی «ثمر» معرفی شدند

اعضای هیات داوران جشنواره نمایشنامه‌نویسی «ثمر» معرفی شدند.