انتشار فراخوان جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر

فراخوان شانزدهمین جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر منتشر شد.