طی حکمی از سوی معاونت صدا:

دبیر پانزدهمین جشنواره بین‌المللی رادیو منصوب شد

مجتبی ایزدی به عنوان دبیر پانزدهمین جشنواره بین المللی رادیو منصوب شد.