باگذشت قریب به ۲سال؛

هیچ اعتباری برای تکمیل پردیس سینما آزادی ارومیه تخصیص نیافته است

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی گفت: تکمیل ساخت پردیس سینما آزادی ارومیه نیازمند تامین اعتبار است.