«دشت امکان» در گالری شریف

گالری شریف نمایشگاه انفرادی پریا فرخی با نام «دشت امکان» را برگزار می‌کند.