اطلس پوشاک مردم سیستان و بلوچستان گردآوری شد

پژوهش پوشاک سنتی استان سیستان و بلوچستان به منظور ثبت و ضبط عناصر فرهنگی پوشاک منطقه مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات به‌دست آمده در نرم‌افزار اطلس مردم‌نگاری کشور بارگذاری شد.