هشتگ؛ نه به همه چیز، بله به هم قبیله

پيدايش رسانه هاي نوين و جريان بدون مکان و زمان آن، همگان را بر اين عقيده مطمئن مي کرد جهاني در انتظار ماست که در آن جريان آزاد اطلاعات و گفتگوي بين بشر به صورت جهشي و تاريخي متحول خواهد ...