یافتن دو تابلوی پر ارزش در یک زباله دانی درآلمان

دو تابلوی پر ارزش متعلق به قرن هفدهم میلادی، هفته پیش در آلمان، در یک زباله دانی پارکینگ یک اتوبان ، پیدا شد.