دولت اسپانیا وارد عمل شد؛

حراج نقاشی منتسب به «کاراواجو» لغو شد

اسپانیا حراج شدن یک تابلو نقاشی که احتمال دارد یکی از آثار «کاراواجو»،‌ نقاش مشهور رنسانس باشد را متوقف کرد.