برگزاری کارگاه نقاشی پرده های عاشورایی

کارگاه نقاشی پرده های عاشورایی در آستانه اربعین در کوشک باغ هنر برگزار می شود.