یک محوطه تاریخی از دل «جن‌دره‌ سی» بیرون آمد

«کاوش نجات‌­بخشی حوضه­ آبگیر «سد مراش- محوطه جن­‌دره­ سی » شهرستان ماهنشان در استان زنجان با توجه به آثار و شواهد بدست آمده نشان داد که محوطه استقراری آشکار شده متعلق به دوره تاریخی(اشکانی - ساسانی) است.»