فراخوان جشنواره تصویرگری جلد کتاب‌های درسی منتشر شد

نخستین دوره جشنواره تصویرگری جلد کتاب‌های درسی برگزار می‌شود.