همه جا ردِ پایِ میراث فرهنگی هست

همه‌ی محور «چهارباغ» را سال ۱۳۹۵ برای طرح ساماندهی کنونی از زیر نگاهشان عبور دادند، در حالی‌که امیدشان به بررسی‌های اوایل دهه ۹۰ برای عبور مترو از زیر چهارباغ خوش بود و شاید به همین دلیل فکر نمی‌کردند با هر ...