«تن تن» و «لوک خوش‌شانس»‌ در گذرنامه‌های بلژیک

گذرنامه‌های جدید بلژیک با صفحاتی که تصویر شخصیت‌های کارتونی همچون «تن تن» بر روی آن‌ها چاپ شده است، صادر می‌شوند.