حادثه برای جرمی رنر در هنگام پارو کردن برف/ وضعیت بحرانی است

جرمی رنر بازیگر در هنگام برف پارو کردن دچار سانحه شد و به بیمارستان انتقال یافت.