فرنس کوشا کارگردان مجارستانی؛

برنده جایزه بهترین کارگردان جشنواره کن درگذشت

فرنس کوشا کارگردان مجارستانی برنده جایزه بهترین کارگردان جشنواره کن در سال ۱۹۶۷ روز چهارشنبه ۱۲ دسامبر در ۸۱ سالگی درگذشت.